Regulamin e-konferencji „14 Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna ONLINE”

 1. Konferencja odbywa się w dniach 25-26 listopada 2021 r. na platformie: www.14okpo.pl.  
 2. Organizatorem Merytorycznym Konferencji jest Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Dębinki 2, 80-211 Gdańsk, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155752.
 3. Organizatorem Logistycznym Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350152, zwana dalej Biurem Organizatora.
 4. Uczestnikami Konferencji są członkowie Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, lekarze, pielęgniarki, wykładowcy, a także wystawcy.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja przez stronę internetową www.14okpo.pl i uiszczenie opłaty konferencyjnej, zgodnie z informacją na stronie internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem www.14okpo.pl
 6. Organizator w ramach opłaty konferencyjnej zapewnia: uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych Konferencji; uczestnictwo w wykładach i warsztatach szkoleniowych; dostęp do wirtualnej wystawy firm, imienny certyfikat oraz 60-dniowy dostęp do nagrań z konferencji.
 7. Rejestracja Uczestników będzie się odbywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.14okpo.pl.
 8. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłaty za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.
 9. Wpłaty za uczestnictwo w Konferencji należy kierować na konto Organizatora Logistycznego, t.j.: Evereth Publishing Sp. z o.o.; ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa; numer rachunku: 29 1090 1753 0000 0001 4680 1408, tytułem: imię i nazwisko uczestnika – konferencja 14 OKPO.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 11. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 12. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Logistycznego Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 13. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.